Algemene voorwaarden

Ingangsdatum:  Donderdag, 1 September 2019 (v. 1.0.0)

1. Alle commerciële transacties tussen de Besloten Vennootschap “ENGCODE”, waarvan de zetel gevestigd is te Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen, Belgium, BTW-BE 0727.743.587, RPR Luik (hierna “ENGCODE”) en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Door zijn bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen ENGCODE en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden. ENGCODE houdt zich het recht voor haar algemene en bijzondere voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.

2. Een offerte van ENGCODE is geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijs, beschrijving en de eigenschappen van de goederen/werken worden ter informatie meegedeeld en kunnen in gezamenlijk overleg gewijzigd worden. Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet voor volgende opdrachten. Offertes omvatten enkel die goederen en werken die er uitdrukkelijk in vermeld worden, met uitsluiting van meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden. 

3. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van een klant door een persoon bevoegd om ENGCODE te verbinden, of door een begin van uitvoering van de werken. Eventuele wijzigingen of aanvullingen van de opdracht na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen, o.a. m.b.t. de prijs, de betalingsvoorwaarden, uitvoeringstermijnen, enz. Bij annulatie van een opdracht of aankoop, zelfs gedeeltelijk, wordt de klant een schadevergoeding aangerekend van 25% van de prijs van de geannuleerde opdracht of aankoop met een minimum van 500 EUR, onverminderd het recht voor ENGCODE op vergoeding van hogere bewezen schade, zoals doch niet beperkt tot de kost der bestelde materialen. 

4. ENGCODE stelt steeds de meest optimale/veilige opstelling voor. De klant bepaalt echter zelf welke opstelling hij verkiest. ENGCODE is niet verantwoordelijk voor deze keuze. Bij het weglaten van onderdelen of accessoires, die bvb de veiligheid bevorderen, kan ENGCODE niet verantwoordelijk gesteld worden voor de rechtstreekse noch onrechtstreekse schade. Indien het gaat om uitvoering volgens een uitsluitend door de klant opgesteld plan en berekening, blijft de verantwoordelijkheid van ENGCODE beperkt tot de strikte uitvoering volgens specificatie van deze plannen. ENGCODE is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het door de klant opgestelde plan en berekening. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is ENGCODE gerechtigd technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen aan de verkochte goederen/werken, hun uitrusting en/of onderdelen waarvan de noodzakelijkheid blijkt, zonder dat de klant daaraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen. Deze bijkomende werken zullen automatisch worden aangerekend en geacht aanvaard te zijn door de klant. Indien bepaalde componenten, om redenen onafhankelijk van ENGCODE, niet voorradig zijn, kan ENGCODE deze ontbrekende componenten naar eigen keuze en inzicht vervangen door een functioneel equivalent van een ander merk. De eventuele vervanging van ontbrekende producten door een functioneel equivalent, kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een vermindering in prijs of een ontbinding van de overeenkomst. De eventuele meerprijs van een dergelijke vervanging is niet inbegrepen in de prijs en, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, ten laste van de klant. 

5. ENGCODE behoudt de auteursrechten en alle intellectuele rechten op de door haar opgemaakte documenten, technische beschrijvingen, plannen, tekeningen, modellen, stalen of foto’s en dit ongeacht of aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten werden in rekening gebracht. Deze gegevens mogen, zolang deze gegevens niet publiek toegankelijk worden gemaakt door ENGCODE zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ENGCODE niet worden gekopieerd, gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn of aan derden getoond en dienen op eenvoudig verzoek onmiddellijk te worden terugbezorgd aan ENGCODE. ENGCODE heeft het recht ze te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn. Elke inbreuk door de klant op deze paragraaf geeft aanleiding tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de prijs van de goederen of diensten onverminderd vergoeding van hogere bewezen schade. 

6. De Opgegeven uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief. Niet naleving van de vooropgestelde uitvoeringstermijnen kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst lastens ENGCODE, tot indeplaatsstelling noch tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant. Wijzigingen in de opdracht hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde uitvoeringstermijnen vervallen. ENGCODE is niet aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van ENGCODE, de klant of enige andere derde. Alle omstandigheden die bij het opmaken van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij leveranciers, ziekten, personeelstekort, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, het in gebreke blijven van de klant om ENGCODE de nodige inlichtingen, toegang en/of voorzieningen te verschaffen nodig voor de uitvoering van de opdracht), zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven ENGCODE het recht de herziening, schadevergoeding en/of de ontbinding van de overeenkomst te vragen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. 

7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen geleverd EX WORKS (Incoterms 2011) de magazijnen van ENGCODE. De afhaling en/of levering van goederen door ENGCODE geschiedt steeds op kosten en risico van de klant. Eventuele kosten van inontvangstname van de goederen zijn steeds ten laste van de klant. Indien wordt overeengekomen dat de klant de goederen komt ophalen, dient de klant de goederen zelf en op eigen kosten op te halen op de door ENGCODE aangegeven tijd en plaats. Bij gebrek aan ophaling binnen de 5 werkdagen, is de klant een stockagevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag per week. 

Wanneer wordt overeengekomen dat de klant de installatie van de bij ENGCODE aangekochte goederen/werken zelf uitvoert of laat uitvoeren door een derde, gebeurt deze onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de klant. ENGCODE kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de installatie. 

Wanneer wordt overeengekomen dat ENGCODE instaat voor de installatie van de goederen/werken, dan aanvaardt ENGCODE uitsluitend aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van de geplaatste goederen/werken voor zover de plaatselijke omstandigheden, waar de ingebruikstelling en/of montage moeten worden uitgevoerd, zodanig zijn voorbereid door de klant dat er zich geen omstandigheden kunnen voordoen die een correcte installatie bemoeilijken. Toegangsdeuren dienen ruim genoeg bemeten te zijn, fundamenten en vloeren, waarop de machines komen te staan dienen tijdig en correct te zijn aangebracht en vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant. Bij de installatie van de goederen/werken dient de klant voor zijn rekening de nodige nutsvoorzieningen, voldoende hulpmaterialen en mankracht ter beschikking te stellen. De klant zal ENGCODE voorafgaand op de hoogte brengen van specifieke wettelijke voorwaarden waaraan de goederen dienen te voldoen. Indien de plaatselijke omstandigheden, waar de installatie van de goederen/werken moet worden uitgevoerd, niet voldoen aan hetgeen hierboven beschreven, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten door ENGCODE aan de klant worden doorgerekend 

8. De klant moet direct bij de ophaling, levering en/of installatie een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft ondermeer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid en afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na ophaling, levering en/of installatie en in elk geval voor ingebruikname schriftelijk aan ENGCODE over te maken. Indien ENGCODE zelf instaat voor de installatie van de goederen/werken kunnen, wanneer de montage is voltooid, de nodige opleveringstesten plaatsvinden om te bepalen of de goederen/werken voldoen aan de contractuele eisen voor oplevering. De klant stelt gratis energie, smeermiddelen, water, brandstof, grondstoffen en andere zaken beschikbaar, die nodig zijn voor de opleveringstesten en voor de laatste afstellingen ten behoeve van deze testen. De goederen/werken zullen in ieder geval als opgeleverd beschouwd worden wanneer: 

(i) de opleveringstesten met goed resultaat zijn uitgevoerd of de klant de goederen/werken heeft goedgekeurd. 

(ii) het werk door de klant in gebruik is genomen. Neemt de klant een gedeelte van de goederen/werken in gebruik, dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd. 

(iii) de klant zijn verplichtingen i.v.m. het voorzien van hulpmiddelen voor de uitvoering van de opleveringstesten niet nakomt. 

(iv) de klant het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die ingebruikname van de goederen/werken niet in de weg staan. 

Op de uitgevoerde werken en/of geleverde goederen wordt een waarborg gegeven van één jaar voor verborgen gebreken of niet conformiteit, te rekenen vanaf de datum der eindfactuur, zonder dat de vrijwaringstermijn langer kan zijn dan deze van de leveranciers, onderaannemers of producenten van de materialen of onderdelen. Alle klachten op grond van verborgen gebreken of niet conformiteit dienen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na de ontdekking ervan door de klant aan ENGCODE te worden meegedeeld per aangetekend schrijven. Geen aanspraak op vrijwaring door ENGCODE voor verborgen gebreken of niet conformiteit kan nog weerhouden worden na afloop van één van voormelde termijnen. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en/of –slijtage van de goederen/werken of schade veroorzaakt door overmacht. Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten. 

9. De aansprakelijkheid van ENGCODE is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. ENGCODE is in geen enkel geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. ENGCODE is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van ENGCODE wordt weerhouden, is deze beperkt tot , naar eigen inzicht en keuze van ENGCODE, (geheel of gedeeltelijke) vervanging of herstel of tot terugbetaling van de prijs. ENGCODE kan bovendien in geen geval aansprakelijk zijn voor fouten te wijten aan foutieve, laattijdige of onvolledige informatie zoals door de klant meegedeeld.

10. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de klant ertoe gehouden om de overeengekomen prijs in schijven te betalen en met name volgens volgende opdeling: 

(i) 30% van de prijs bij de totstandkoming van de overeenkomst; 

(ii) 60 % van de prijs voor levering van de werken/goederen aan de klant, ongeacht of ENGCODE zelf instaat voor de installatie; 

(iii) 10% van de prijs binnen de 30 dagen na levering van de werken/goederen aan de klant; 

Voor opdrachten of bestellingen boven de 50.000 EUR, excl. BTW, heeft ENGCODE bovendien het recht aan de klant een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van ENGCODE exclusief BTW en andere taksen alsook leverings-, vervoers-, verzekerings- en administratiekosten. Vervanging van ontbrekende materialen door andere, wijziging van leverancier(s), evenals valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de levering, geven ENGCODE de bevoegdheid de overeengekomen prijs evenredig te verhogen. 

11. Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen van ENGCODE steeds integraal betaalbaar op KBC rekening BE29 7360 5586 2364 van ENGCODE en zonder korting op factuurdatum. Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 5 dagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 10% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en bovendien het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van ENGCODE verbonden aan de invordering van de schuld alsook met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van DRIEHONDERD VIJFTIG EURO (€ 350,00) (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van ENGCODE om een hogere schadevergoeding te eisen. Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan ENGCODE te voldoen, behoudt ENGCODE zich het recht voor elke verdere levering of uitvoering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in punt 7 is verschuldigd. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag WCO, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en tenslotte op de openstaande hoofdsom. 

12. Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen ENGCODE en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen ENGCODE en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking. 

13. Zelfs na hun incorporatie blijven de goederen/werken die door ENGCODE worden aangeleverd eigendom van ENGCODE tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interesten en kosten) door de klant. Het is de klant bijgevolg verboden de geleverde materialen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald. In geval van niet-naleving van dit verbod door de klant zal een forfaitaire schadevergoeding van 70 % van het verschuldigde bedrag verschuldigd zijn. Eens de goederen/werken door ENGCODE geleverd zijn aan de klant, is ENGCODE niet meer aansprakelijk ingeval van beschadiging of diefstal van deze goederen, onverminderd bovenvermeld eigendomsvoorbehoud. 

14. De klant geeft aan ENGCODE de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door ENGCODE aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen ENGCODE en de klant. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van ENGCODE meer wenst te ontvangen, dient de klant ENGCODE hiervan op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens van de klant, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend. De klant geeft aan ENGCODE de toelating om beeldmateriaal van de bij de klant geleverde en/of geïnstalleerde goederen te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van ENGCODE, publicatie in folders, etc. 

15. Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen ENGCODE en de klant wordt gesloten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar ENGCODE haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij ENGCODE beslist dat de rechtbanken van het arrondissement waar de klant haar maatschappelijke zetel heeft bevoegd zijn. Het Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van artikelen 1 t.e.m 4, artikel 40 en artikelen 89 t.e.m. 101 van het Weens Koopverdrag.